Gebruikersovereenkomst.

Overeenkomst tussen gebruiker en Verloskundig Centrum Assen e.o.

De website van Verloskundig Centrum Assen e.o. bestaat uit verschillende webpagina’s die worden aangedreven door Verloskundig Centrum Assen e.o..

De website van Verloskundig Centrum Assen e.o. wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.

Verandering van deze algemene voorwaarden.

Verloskundig Centrum Assen e.o. behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de website van Verloskundig Centrum Assen e.o.

Links naar andere websites.

De website van Verloskundig Centrum Assen e.o. kan links naar andere websites (“Gelinkte Sites”) bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van Verloskundig Centrum Assen e.o.. Verloskundig Centrum Assen e.o. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Verloskundig Centrum Assen e.o is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Verloskundig Centrum Assen e.o.verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Verloskundig Centrum Assen e.o. van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik.

Als voorwaarde aan het gebruik van de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. garandeert u Verloskundig Centrum Assen e.o. dat u de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. of het gebruik en genot van de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Gebruik communicatiediensten.

De website van Verloskundig Centrum Assen e.o. kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, “Communicatiediensten”), u gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • Te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
 • Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
 • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

Verloskundig Centrum Assen e.o. is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Verloskundig Centrum Assen e.o. behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Verloskundig Centrum Assen e.o. behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Verloskundig Centrum Assen e.o. behoudt het recht om naar Verloskundig Centrum Assen e.o. eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. Verloskundig Centrum Assen e.o. heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Verloskundig Centrum Assen e.o. niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Verloskundig Centrum Assen e.o. woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Verloskundig Centrum Assen e.o.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan Verloskundig Centrum Assen e.o. of geplaatst op de website van Verloskundig Centrum Assen e.o.

Verloskundig Centrum Assen e.o. beschouwt de materialen die u verstrekt aan Verloskundig Centrum Assen e.o.(inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u Verloskundig Centrum Assen e.o., en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. Verloskundig Centrum Assen e.o. is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Verloskundig Centrum Assen e.o. eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Verloskundig Centrum Assen e.o. en / of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en / of verwijzingen aanbrengen in de website van Verloskundig Centrum Assen e.o.. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. voor het nemen van beslissingen van persoonlijk, medische, juridische of financiële aard. U dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

Verloskundig Centrum Assen e.o. en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en de nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de website van Verloskundig Centrum Assen e.o., voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd “in de huidige staat” en zonder enige vorm van garantie. Verloskundig Centrum Assen e.o. en / of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot  deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Verloskundig Centrum Assen e.o. en / of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houdend met, het gebruik van de website van Verloskundig Centrum Assen e.o., met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de website van Verloskunidg Centrum Assen e.o. of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de website van Verloskundig Centrum Assen e.o., hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de website van Verloskundig Centrum Assen e.o., of met een van deze gebruikersvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. te staken.

Service Contact: info@verloskundigcentrumassen.nl

Beëindiging / beperking toegang.

Verloskundig Centrum Assen e.o. behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht.

De inhoud van de website van Verloskundig Centrum Assen e.o. is: Van Copyright 2022 Verloskundig Centrum Assen e.o. en /of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.